Informacja o rekrutacji
 do klas pierwszych
XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego
im. Mikołaja Kopernika 
w Warszawie przy ul. Bema 76
w roku szkolnym 2014/2015

I. Podstawą przyjęcia kandydata do Liceum jest spełnienie jednego z dwóch warunków:

1) pozytywne zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowych (język angielski - część pisemna i ustna) i uzyskanie kwalifikującej do Liceum liczby punktów określonych w „kryteriach przyznawania punktów”
. Punktowane przedmioty wybrane ze świadectwa to: język polski, matematyka, historia i biologia niezależnie od wybieranego oddziału

.

2) posiadanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewodzkim, określonych w załączniku do Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty

.

II. Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty).
 Proponujemy kandydatom następujące kierunki:

- matematyczno-fizyczny (rozszerzony zakres nauczania matematyki i fizyki, trzeci przedmiot do wyboru),

- przyrodniczy (rozszerzony zakres nauczania biologii, chemii, trzeci przedmiot do wyboru),

- matematyczno-społeczny (rozszerzony zakres nauczania matematyki, geografii, trzeci przedmiot do wyboru),

- humanistyczno-społeczny (rozszerzony zakres nauczania języka polskiego, historii, trzeci przedmiot do wyboru).

We wszystkich powyższych oddziałach trzeci przedmiot rozszerzony (różny od wskazanych powyżej) do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS.

- pre-IB (klasa dla kandydatów planujących ubieganie się o przyjęcie do Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej od września 2015 r.).

III. Każdy kandydat do Liceum musi znać podstawy języka angielskiego pozwalające na czynne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych częściowo w tym języku.
 Autorski program nauczania języka angielskiego jest znacznie rozszerzony.
 Nauczyciele prowadzący zajęcia dwujęzycznie mają obowiązek zrealizowania programu swojego przedmiotu po polsku oraz wzbogacenia zakresu nauczania o terminologię anglojęzyczną tak, aby przygotować uczniów do biegłego posługiwania się językiem angielskim w różnych dziedzinach nauki.

IV. Na początku roku szkolnego zostaną przeprowadzone sprawdziany z języków: niemieckiego i francuskiego. Na ich podstawie powstaną grupy o różnych poziomach - od początkowego do zaawansowanego. Grupę tworzy się w przypadku zgłoszenia się minimum 12 uczniów zainteresowanych nauką danego języka na danym poziomie.

V. W okresie od 12 maja 2014 r. od godziny 10:00 do 23 maja 2014 r. do godziny 15:00 kandydaci ubiegający się o przyjęcie do XXXIII LO składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

1) zgłoszenie przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych (druk zgłoszenia dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie naszego Liceum) z informacją o wyborze drugiego języka obcego: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego oraz okresu dotychczasowej nauki tego języka;

2) kandydaci wybierający XXXIII LO jako pierwszą szkołę w systemie elektronicznego wspomagania rekrutacji składają wydruki podań z systemu;

3) jedno zdjęcie podpisane na odwrocie.

VI. Wszystkich kandydatów obowiązuje pisemny i ustny SPRAWDZIAN JĘZYKOWY (JĘZYK ANGIELSKI), wzajemnie uznawany przez wszystkie licea warszawskie prowadzące oddziały dwujęzyczne, który odbędzie się w terminie:

- sprawdzian pisemny: 3 czerwca 2014 r. godz. 15:00 - 16:30,

- sprawdziany ustne: 4 – 11 czerwca 2014 r.

UWAGA!!! 
Na sprawdzian proszę koniecznie zabrać legitymację szkolną.

Kandydaci, którzy zaliczą sprawdzian z języka angielskiego, uzyskają prawo do ubiegania się o przyjęcie do XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie.