Kompetencje Rady Szkoły określa paragraf 17 Statutu Zespołu Szkół nr 117 w Warszawie.

1. W Zespole Szkół działa Rada Szkoły, w skład której wchodzą
    w równej liczbie (po 6 osób) przedstawiciele rodziców,
    nauczycieli i uczniów.

2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych
    spraw Zespołu, a także:

1) uchwala statut Zespołu i jego zmiany,

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu
    finansowego środków specjalnych Zespołu i opiniuje plan
    finansowy Zespołu,

3) inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do
    ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy w Zespole,

4) może występować do organu sprawującego nadzór
    pedagogiczny nad Zespołem z wnioskiem o zbadanie
   i dokonanie oceny działalności Zespołu, Dyrektora lub innego
   nauczyciela zatrudnionego w Zespole,

5) opiniuje plan pracy Zespołu, projekty innowacji
    i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne
    dla Zespołu,

6) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Zespołu,
    występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej,
    organu prowadzącego oraz do Wojewódzkiej Rady
    Oświatowej w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych
    i przedmiotów nadobowiązkowych,

7) w celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada
    Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek
    oraz z innych źródeł,

8) w toku obrad rozwiązuje spory wynikłe pomiędzy
    poszczególnymi organami Zespołu Szkół.

3. Zasady tworzenia i działalności Rady Szkoły określa
    regulamin jej działalności, który nie może być sprzeczny
    z niniejszym statutem.

Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2016/2017:

- rodzice: p. Monika Szczerbak, p. Krystyna Świerkot,
                p. Sławomir Gałązka, p. Wojciech Marek,
                p. Jarosław Pluta,
                p. Izabela Staniszewski (Przewodnicząca);

- nauczyciele: p. Jolanta Drogoń, p. Aleksandra Zygmund,
                      p. Grażyna Kania, p. Ewa Rejn,
                      p. Agnieszka Szymańska; p. Mirosław Malinowski

- uczniowie: Informacja będzie podana po wyborach do Samorządu Uczniowskiego.

Kontakt z Radą Szkoły:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kompetencje Rady Rodziców określa paragraf 18 Statutu Zespołu Szkół nr 117 w Warszawie.

1. Rady Rodziców – odpowiednio Liceum i Gimnazjum - będące
    reprezentacją ogółu rodziców uczniów szkół, składają się
    z jednego reprezentanta rodziców każdego oddziału Szkoły
    i wspierają działalność statutową Zespołu Szkół poprzez:

1) występowanie do Dyrektora Zespołu, Rady Szkoły i Rady
     Pedagogicznej oraz organu prowadzącego i organu
     sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
     i opiniami dotyczącymi Zespołu,

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
     Programu Wychowawczego Szkoły oraz Programu
     Profilaktyki,

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy
    efektywności kształcenia lub wychowania, jeśli zgodnie
    z art. 34, ust. 2 Ustawy o Systemie Oświaty taki
    program polecono wdrożyć,

4) opiniowanie projektu planu finansowego Zespołu,

5) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla
    Zespołu,

6) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców
    oraz innych źródeł w celu wspierania działalności
    statutowej Zespołu.

2. Rady Rodziców wyznaczają swoich przedstawicieli do Rady
    Szkoły – Rada Rodziców Liceum wyznacza 4 przedstawicieli,
    Rada Rodziców Gimnazjum wyznacza 2 przedstawicieli.

3. Zasady tworzenia i działalności Rad Rodziców określają:

    Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum oraz 
    Regulamin Rady Rodziców Liceum,

    które nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi aktami
    prawa ani niniejszym statutem.

Prezydium Rady Rodziców LO w roku szkolnym 2016/2017:

p. Krystyna Świerkot, p. Wojciech Marek, p. Jarosław Pluta,
p. Izabela Staniszewski (Przewodnicząca).

Prezydium Rady Rodziców Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017:

p. Monika Szczerbak (Przewodnicząca),  
p. Sławomir Gałązka.