Kandydaci do klas pierwszych (w tym klasy pre-DP) i klas drugich (z wyjątkiem klasy realizującej Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej) Liceum oraz do klas drugich i trzecich Gimnazjum od roku szkolnego 2017/2018.

Uczniowie powracający z zagranicy są przyjmowani do szkoły zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 2 stycznia 2015 w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Szkoła przyjmuje kandydatów powracających z zagranicy do wyżej wymienionych klas w miarę posiadanych miejsc. Kandydatów do liceum obowiązują sprawdziany z języka angielskiego (pisemny i ustny) oraz rozmowy kwalifikacyjne. Kandydatów do gimnazjum obowiązuje sprawdzian predyspozycji językowych.

Terminarz:

W terminie do 31 sierpnia 2017 r. prosimy o złożenie w sekretariacie Szkoły następujących dokumentów:

- kopia ostatniego świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą,

- kopia ostatniego świadectwa szkoły w Polsce (nawet jeśli pochodzi sprzed wielu lat),

- wypełnione zgłoszenie kandydata do XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego lub zgłoszenie kandydata do Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50.

Wyżej wymienione dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (kandydaci do liceum),  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (kandydaci do gimnazjum).

Test z języka angielskiego dla kandydatów do liceum: 26 maja 2017 r. godz. 15:00 - część pisemna; 29 maja - 8 czerwca 2017 r. - część ustna oraz 21 czerwca 2017 r. godz. 13:00 (obydwie części). Kandydat może przystąpić do testu tylko w jednym terminie.

Kandydaci do liceum, którzy pozytywnie zaliczą test pisemny, w zależności od wyboru klasy przystępują do kolejnych sprawdzianów:

klasa matematyczno-fizyczna: z matematyki i fizyki,

klasa biologiczno-chemiczna: z biologii i chemii,

klasa matematyczno-społeczna: z matematyki i geografii,

klasa humanistyczno-społeczna: z historii,

klasa pre-DP: z matematyki, biologii i historii.

oraz języka polskiego - data i godzina do ustalenia indywidualnie.

Pisemny sprawdzian predyspozycji językowych dla kandydatów do gimnazjum: w terminie wyznaczonym po uzgodnieniu telefonicznym z sekretariatem szkoły.

Kandydaci powracający z zagranicy w trakcie roku szkolnego.

Kandydaci do gimnazjum i liceum powracający z zagranicy przyjmowani są w miarę posiadanych miejsc.

W celu rozpoczęcia procedury aplikacyjnej należy telefonicznie upewnić się w sekretariacie szkoły (tel.: +48 22 632 7570) czy w wybranej klasie szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku uzyskania odpowiedzi twierdzącej należy umówić z panią sekretarką termin przystąpienia kandydata do:

- sprawdzianu predyspozycji językowych w przypadku starań o przyjęcia do gimnazjum;

- egzaminu z języka angielskiego w przypadku starań o przyjęcie do liceum.

Obydwa powyższe sprawdziany są obowiązkowe dla WSZYSTKICH uczniów naszej szkoły.

Po pozytywnym zaliczeniu powyższego egzaminu/sprawdzianu należy przedstawić lub przesłać pocztą elektroniczną dokumenty przedstawiające wyniki dotychczasowej edukacji ucznia (ostatnie świadectwo oraz bieżący wykaz ocen). Wymienione dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (kandydaci do liceum),  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (kandydaci do gimnazjum).

W przypadku starań o przeniesienie ucznia będącego w trakcie realizacji Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej, prosimy o skierowanie maila do Pani Grażyny Kani na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W przypadku starań o przeniesienie ucznia będącego w trakcie realizacji Programu MYP, prosimy o skierowanie maila do Pana Mirosława Malinowskiego na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.