Szanowni Rodzice,

9.09.2019 ruszyła kolejna edycja Mazowieckiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych.

Rodzice mogą uzyskać więcej informacji i złożyć wniosek w formie elektronicznej na stronie https://stypendia.oeiizk.waw.pl/

 

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie zamieszkujący w Warszawie mogą ubiegać się o stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej przysługuje:

STYPENDIUM SZKOLNE- może je otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 528,00 zł( zgodnie z art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2015 poz.163 z póżn. zm.), zamieszkały na terenie m.st. Warszawy

Wnioskodawcą moze być: rodzic, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.

Wzór wniosku wraz z instrukcją dotyczącą przyznawania wniosku dostępny jest do pobrania na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl, na stronie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz u pedagoga szkolnego p. Aleksandry Charążki.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć osobiście w gabinecie pedagoga szkolnego p. Aleksandry Charążki (A101).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 13.09.2019.

Zweryfikowane pozytywnie wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, zaopiniowane przez Dyrektora szkoły, przekazywane są do Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola. Burmistrz dzielnicy wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego.

ZASIŁEK SZKOLNY- może je otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, zamieszkały na terenie m.st. Warszawy. Wnioskodawcą moze być: rodzic, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.

Wzór wniosku wraz z instrukcją dotyczącą przyznawania wniosku dostępny jest do pobrania na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl, na stronie Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz u pedagoga szkolnego p. Aleksandry Charążki.

Zweryfikowane pozytywnie wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego, zaopiniowane przez Dyrektora szkoły, przekazywane są do Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola. Burmistrz dzielnicy wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku należy złożyć w szkole, bezpośrednio u pedagoga szkolnego p. A. Charążki w terminie nie póżniej niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie powyższego zasiłku.

 

Pedagog

  p. Aleksandra Charążka

pokój A101 

tel. +48 6327570 w.23

Pedagog,

doradca zawodowy

  p. Lidia Rychert

pokój B011 

tel. +48 6327570 w.38

Psycholog

  p. Wioletta Oszczypko

pokój A102 

tel. +48 6327570 w.30

Poniedziałek     9:00 - 15:00 7:30 - 11:30 13:00 - 17:00
Wtorek 9:00 - 15:30 12:30 - 17:00 7:30 - 13:00
Środa 8:00 - 14:30 12:30 - 17:00 13:00 - 17:00
Czwartek 9:00 - 17:00 7:30 - 12:00 7:30 - 13:00
Piątek 9:00 - 14:00 7:30 - 12:00 7:30 - 10:30