Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. M. Kopernika
w Warszawie przy ul. Bema 76
w roku szkolnym 2013/2014

§1

PODSTAWY PRAWNE

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 roku, Nr 173, poz. 1808 z póżniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 roku, Nr 13, poz. 125 z późniejszymi zmianami).
 5. Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty Nr 10 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2013/2014.

§2

ZASADY OGÓLNE

 1. Podstawą przyjęcia kandydata do Liceum jest spełnienie jednego z dwóch warunków:
  1. Pozytywne zaliczenie sprawdzianu kompetencji językowej do klasy dwujęzycznej (część pisemna i część ustna) i uzyskanie kwalifikującej do Liceum liczby punktów określonych w "kryteriach przyznawania punktów".
  2. Posiadanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (dla licealistów) lub laureata konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, określonych w załączniku do Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora.
 2. Wszystkie otwierane oddziały są dwujęzyczne z językiem angielskim i mają określony kierunek kształcenia (wiodące przedmioty). Proponujemy kandydatom następujące kierunki:
  • - matematyczno-fizyczny (rozszerzony zakres nauczania: matematyka, fizyka, trzeci przedmiot do wyboru),
  • - przyrodniczy (rozszerzony zakres nauczania: biologia, chemia, trzeci przedmiot do wyboru),
  • - matematyczno-społeczny (rozszerzony zakres nauczania: matematyka, geografia, trzeci przedmiot do wyboru),
  • - humanistyczno-społeczny (rozszerzony zakres nauczania: j. polski, historia, trzeci przedmiot do wyboru),
  • We wszystkich powyższych oddziałach trzeci przedmiot rozszerzony (różny od wskazanych powyżej) do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, WOS. Grupy międzyoddziałowe tworzy się w miarę możliwości kadrowych oraz organizacyjnych wyznaczonych przez organ prowadzący.

  • - pre-IB (klasa dla kandydatów planujących ubieganie się o przyjęcie do programu Matury Międzynarodowej od września 2014 r.).
 3. Każdy kandydat do Liceum musi znać podstawy języka angielskiego pozwalające na czynne uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w tym języku
  • - program nauczania języka angielskiego jest znacznie rozszerzony,
  • - nauczyciele prowadzący zajęcia dwujęzycznie mają obowiązek realizowania programu swojego przedmiotu tak, aby przygotować uczniów do biegłego posługiwania się językiem angielskim w różnych dziedzinach nauki.
 4. Nauka języków obcych w Liceum odbywa się w grupach tworzonych na podstawie poziomu zaawansowania znajomości danego języka. Na początku roku szkolnego zostaną przeprowadzone sprawdziany z języków: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego. Na ich podstawie powstaną grupy o różnych poziomach: od początkowego do zaawansowanego.
 5.  

  §3

  TERMINARZ

W okresie od 10 maja 2013 r. od godziny 10:00 do 24 maja 2013 r. do godziny 15:00 kandydaci składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. Wydruk podania z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji jeśli wybrany oddział XXXIII LO jest pierwszym
 2. Zgłoszenie przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (druk zgłoszenia dostępny na naszej stronie internetowej oraz w sekretariacie naszego Liceum) z informacją o wyborze drugiego języka obcego: niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego oraz okresu dotychczasowej nauki tego języka.
 3. Jedno zdjęcie podpisane na odwrocie.

W okresie od 21 czerwca od godz. 10:00 do 25 czerwca do godz. 16:00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół. Kandydaci do Liceum składają w sekretariacie dokumenty wymienione powyżej.

Wszystkich kandydatów obowiązuje pisemny i ustny sprawdzian kompetencji językowej do klas dwujęzycznych, który odbędzie się w terminie:

 • - sprawdzian pisemny: 3 czerwca 2013 r. godz. 15.00 – 16:30
 • - sprawdziany ustne: 4 - 7 czerwca  2013 r.

Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu: 12 czerwca 2013 r. o godz. 15:00.

Kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w wymienionych terminach lub dokonali w dniach 21 - 25 czerwca 2013 r. zmiany wyboru na szkołę z oddziałami, do których przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych, mogą do niego przystąpić 26 czerwca 2013 r. o godz. 13:00.

Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu: 27 czerwca 2013 r. o godz. 15:00.

Sprawdzian z języka angielskiego jest wzajemnie uznawany przez wszystkie warszawskie licea prowadzące oddziały dwujęzyczne z językiem angielskim.

Od 28 czerwca 2013 r. od godz. 11:00 do 1 lipca 2013 r. do godz. 16:00 kandydaci składają do (nie więcej niż trzech) szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

Jeśli kandydat wybrał trzy szkoły w Warszawie, może złożyć jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.
4 lipca 2013 r. do godz. 16:00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych Liceum i listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych Liceum, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na listach w kolejności, zgodnie z liczbą uzyskanych punktów oraz kryteriami zawartymi w statucie szkoły.
5 lipca 2013 r. od godz. 9:00 do 8 lipca 2013 r. do godz. 15:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Liceum oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
8 lipca 2013 r. o godz. 16:00 szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do Liceum, a także informację o liczbie wolnych miejsc.
Od 9 lipca do 11 lipca 2013 r. szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjne przeprowadza rekrutację uzupełniającą do Liceum, jeśli nie dokona pełnego naboru.
Od 27 sierpnia do 30 sierpnia 2013 r. szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach przeprowadza dodatkową rekrutację do Liceum.

§4

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW KANDYDATOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS PIERWSZYCH

XXXIII LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Maksymalna suma punktów do uzyskania wynosi 224.

Na powyższą sumę składa się:

 1. 100 pkt. - liczba punków możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
  • - języka polskiego,
  • - historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • - matematyki,
  • - przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
  • - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

  należy wynik procentowy z zakresu przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, 70 x 0,2 = 14 punktów w rekrutacji).

 2. 100 pkt. - liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, historii i biologii oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
  1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, historii i biologii:
  2. 18 pkt. – stopień: celujący

   14 pkt. – stopień: bardzo dobry

   10 pkt. – stopień: dobry

     6 pkt. – stopień: dostateczny

     2 pkt. – stopień: dopuszczający.

  3. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum:

  13 punktów – liczba punktów za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub za tytuł laureata, finalisty innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty - zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125). Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje tylko 13 punktów.

  5 punktów – liczba punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu wojewódzkim przez inne podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział

  2 punkty – liczba punktów za uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół, niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym),

  2 punkty – liczba punktów za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu,

  2 punkty – liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

  do 6 punktów – liczba punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).

  Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe ocen:

  6 pkt. – stopień: celujący

  5 pkt. – stopień: bardzo dobry

  4 pkt. – stopień: dobry

  3 pkt. – stopień: dostateczny

  2 pkt. – stopień: dopuszczający.

 3. 24 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (język angielski), w tym:
  • od 8 do 16 pkt za część pisemną (wynik niższy nie kwalifikuje kandydata do części ustnej)
  • od 4 do 8 pkt za część ustną (wynik niższy nie kwalifikuje kandydata do dalszej rekrutacji).

Pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum, w przypadku równych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, mają:

 1. Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 2. Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
 3. Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 4. Kandydaci, którzy uzyskali lepszy wynik ze sprawdzianu z języka angielskiego.