Kompetencje Rady Szkoły określa paragraf 19 Statutu

XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego

im. M. Kopernika w Warszawie.

1. W Liceum działa Rada Szkoły, w skład której wchodzą
    w równej liczbie (po 6 osób) przedstawiciele rodziców,
    nauczycieli i uczniów.

2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych
    spraw Liceum, a także:

1) uchwala statut Liceum i jego zmiany,

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu
    finansowego środków specjalnych Liceum i opiniuje plan
    finansowy Liceum,

3) inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do
    ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy w Liceum,

4) może występować do organu sprawującego nadzór
    pedagogiczny nad Liceum z wnioskiem o zbadanie
   i dokonanie oceny działalności Liceum, Dyrektora lub innego
   nauczyciela zatrudnionego w Liceum,

5) opiniuje plan pracy Liceum, projekty innowacji
    i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne
    dla Liceum,

6) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Liceum,

występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej,

organu prowadzącego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych

i przedmiotów nadobowiązkowych,

7) w celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada
    Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek
    oraz z innych źródeł,

8) w toku obrad rozwiązuje spory wynikłe pomiędzy
    poszczególnymi organami Liceum.

3. Zasady tworzenia i działalności Rady Szkoły określa
    regulamin jej działalności, który nie może być sprzeczny
    z niniejszym statutem.

Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2020/2021:

- rodzice:

p. Justyna Żylińska (Przewodnicząca),

p. Joanna Ślaska (Zastępca Przewodniczącego),

p. Magdalena Kosińska,

p. Jarosław Dobrowolski,

p. Marcin Węsierski,

p. Mariusz Łazęcki;

- nauczyciele:

p. Jolanta Drogoń,

p. Aleksandra Zygmund,

p. Agnieszka White,

p. Krystian Pokwiczał,

p. Agnieszka Szymańska,

p. Iwona Berse;

- uczniowie:

Alicja Dejneka,

Michał Ruszkowski,

Konrad Łazęcki,

Joanna Narkiewicz.

 Kontakt z Radą Szkoły:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kompetencje Rady Rodziców określa paragraf 20 Statutu

XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego

im. M. Kopernika w Warszawie.

1. Rada Rodziców Liceum - będące reprezentacją ogółu rodziców

uczniów szkół, składają się z jednego reprezentanta rodziców

każdego oddziału Szkoły i wspierają działalność statutową

Liceum poprzez:

1) występowanie do Dyrektora Liceum, Rady Szkoły i Rady
     Pedagogicznej oraz organu prowadzącego i organu
     sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
     i opiniami dotyczącymi Liceum,

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
     Programu Wychowawczo - Profilaktycznego,

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy
    efektywności kształcenia lub wychowania, jeśli zgodnie
    z art. 34, ust. 2 Ustawy o Systemie Oświaty taki
    program polecono wdrożyć,

4) opiniowanie projektu planu finansowego Liceum,

5) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla
    Liceum,

6) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców
    oraz innych źródeł w celu wspierania działalności
    statutowej Liceum.

2. Rada Rodziców wyznacza swoich przedstawicieli do Rady
    Szkoły.

3. Zasady tworzenia i działalności Rady Rodziców określa:

    Regulamin Rady Rodziców Liceum,

    które nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi aktami
    prawa ani niniejszym statutem.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

p. Justyna Żylińska (Przewodnicząca),

p. Joanna Ślaska (Zastępca Przewodniczącego),

p. Magdalena Kosińska,

p. Jarosław Dobrowolski,

p. Marcin Węsierski,

p. Mariusz Łazęcki;