Kompetencje Rady Szkoły określa paragraf 19 Statutu

XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego

im. M. Kopernika w Warszawie.

1. W Liceum działa Rada Szkoły, w skład której wchodzą
    w równej liczbie (po 6 osób) przedstawiciele rodziców,
    nauczycieli i uczniów.

2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych
    spraw Liceum, a także:

1) uchwala statut Liceum i jego zmiany,

2) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu
    finansowego środków specjalnych Liceum i opiniuje plan
    finansowy Liceum,

3) inicjuje i współorganizuje działania zmierzające do
    ulepszenia i poprawy warunków nauki i pracy w Liceum,

4) może występować do organu sprawującego nadzór
    pedagogiczny nad Liceum z wnioskiem o zbadanie
   i dokonanie oceny działalności Liceum, Dyrektora lub innego
   nauczyciela zatrudnionego w Liceum,

5) opiniuje plan pracy Liceum, projekty innowacji
    i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne
    dla Liceum,

6) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Liceum,

występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej,

organu prowadzącego w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych

i przedmiotów nadobowiązkowych,

7) w celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada
    Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek
    oraz z innych źródeł,

8) w toku obrad rozwiązuje spory wynikłe pomiędzy
    poszczególnymi organami Liceum.

3. Zasady tworzenia i działalności Rady Szkoły określa
    regulamin jej działalności, który nie może być sprzeczny
    z niniejszym statutem.

Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2020/2021:

- rodzice:

p. Justyna Żylińska (Przewodnicząca),

p. Joanna Ślaska (Zastępca Przewodniczącego),

p. Magdalena Kosińska,

p. Jarosław Dobrowolski,

p. Marcin Węsierski,

p. Mariusz Łazęcki;

- nauczyciele:

p. Jolanta Drogoń,

p. Aleksandra Zygmund,

p. Agnieszka White,

p. Krystian Pokwiczał,

p. Agnieszka Szymańska,

p. Iwona Berse;

- uczniowie:

Alicja Dejneka,

Michał Ruszkowski,

Konrad Łazęcki,

Joanna Narkiewicz.

 Kontakt z Radą Szkoły:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.