Kompetencje Rady Rodziców określa paragraf 20 Statutu

XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego

im. M. Kopernika w Warszawie.

1. Rada Rodziców Liceum - będące reprezentacją ogółu rodziców

uczniów szkół, składają się z jednego reprezentanta rodziców

każdego oddziału Szkoły i wspierają działalność statutową

Liceum poprzez:

1) występowanie do Dyrektora Liceum, Rady Szkoły i Rady
     Pedagogicznej oraz organu prowadzącego i organu
     sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
     i opiniami dotyczącymi Liceum,

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
     Programu Wychowawczo - Profilaktycznego,

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy
    efektywności kształcenia lub wychowania, jeśli zgodnie
    z art. 34, ust. 2 Ustawy o Systemie Oświaty taki
    program polecono wdrożyć,

4) opiniowanie projektu planu finansowego Liceum,

5) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla
    Liceum,

6) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców
    oraz innych źródeł w celu wspierania działalności
    statutowej Liceum.

2. Rada Rodziców wyznacza swoich przedstawicieli do Rady
    Szkoły.

3. Zasady tworzenia i działalności Rady Rodziców określa:

    Regulamin Rady Rodziców Liceum,

    które nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi aktami
    prawa ani niniejszym statutem.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

p. Justyna Żylińska (Przewodnicząca),

p. Joanna Ślaska (Zastępca Przewodniczącego),

p. Magdalena Kosińska,

p. Jarosław Dobrowolski,

p. Marcin Węsierski,

p. Mariusz Łazęcki;